Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Wilde Wijnen Vof

Toepasselijkheid
– Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Wilde Wijnen Vof zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.
– Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Wilde Wijnen Vof worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Wilde Wijnen Vof ingeschakelde tussenpersonen en andere partijen.
– Van het in de voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.
– Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.

Overeenkomst en aanbiedingen
– Alle aanbiedingen van Wilde Wijnen Vof zijn vrijblijvend en Wilde Wijnen Vof behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, danwel indien sprake is van publicatie- en/of drukfouten.
– Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Wilde Wijnen Vof. Wilde Wijnen Vof is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Wilde Wijnen Vof zal bestellingen geplaatst door personen van onder de achttien (18) jaar niet in behandeling nemen.

Leveringen en retouren
– Wilde Wijnen Vof zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling deze verwerken en verzenden. Dit gebeurd vaak binnen 24 uur maar kan in bepaalde gevallen iets langer duren. In het geval dit langer dan 3 dagen duurt zullen we contact met u opnemen wanneer de verzending plaats zal vinden.
– Wilde Wijnen biedt de verzending aan bij een landelijke bezorgdienst, vaak DPD, en U zult een Track & Trace ontvangen van de zending. In principe is levering binnen Nederland binnen een dag maar dit kan langer duren.
– U heeft de verplichting om bij aflevering na te kijken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Mocht dit niet het geval zijn, dient je Wilde Wijnen Vof daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf werkdagen na de aflevering, per e-mail op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Wilde Wijnen Vof de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
– Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 werkdagen na aflevering aan Wilde Wijnen Vof te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
– Wilde wijnen Vof is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Tarieven en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW. Betaling kan geschieden per aangeboden online betalingssystemen. Mollie (www.mollie.com) verzorgt de afhandeling van de transactie en de betaling en accepteert diverse betalingsmethoden waaronder IDEAL, Bancontact en PayPal.

Diversen
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Wilde wijnen Vof verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op u over. Wanneer door Wilde Wijnen Vof gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Wilde Wijnen Vof deze voorwaarden soepel toepast. Wilde wijnen Vof behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijden te wijzigen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Schrijf je in voor onze Wilde Niewsbrief en ontvang informatie over nieuwe wijnen, unieke aanbiedingen en wilde verhalen....